Privacyverklaring

De gemeente Hollands Kroon verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en passen onze manier van werken steeds aan op basis van nieuwe inzichten op het gebied van privacy. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat deze gegevens door ons beveiligd worden tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hollands Kroon verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken. Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Hollands Kroon omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens voldoet Hollands Kroon aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als deze relevant zijn voor het overeengekomen doel. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend met de verwerking van persoonsgegevens. Wij zoeken altijd naar de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit onze maatschappelijke opgave en wettelijke taken en de borging van uw privacy.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hollands Kroon verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • etc.

 

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • BSN nummer
 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • etc.

 

Hoe gaat Hollands Kroon om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief en/of reclame, telefonisch contact of informeren over wijzigingen van diensten.

Voor het leveren van passende zorg en ondersteuning voor de uitvoering van de Jeugdwet en WMO heeft Hollands Kroon met Incluzio een verwerkersovereenkomst afgesloten. Rondom privacy en gegevensverwerking is er een Privacy charter Incluzio Hollands Kroon opgesteld.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Hollands Kroon verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hollands Kroon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Informatiebeveiliging speelt een zeer grote rol bij het veiligstellen van de gegevens die wij verwerken. Privacygevoelige gegevens worden altijd beveiligd, uitgewisseld en verwerkt via speciale daartoe bestemde koppelingen en verbindingen. Daarnaast staat onze Cloud omgeving in een beveiligd datacentrum wat de kans op uitval en het verliezen van verbindingen en data minimaliseert. Alle gegevens zijn alleen toegankelijk als men daartoe bevoegd is. Dit wordt gerealiseerd door verschillende authenticatiemethodes.

Hollands Kroon neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De informatiebeveiligingsorganisatie van Hollands Kroon houdt de wet- en regelgeving hiervan bij en borgt dat deze wordt toegepast.

Wanneer melden wij een datalek?
Wat doet Hollands Kroon als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit de bedoeling is? In dit geval spreken wij van een datalek. Wij zijn dan verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP geeft aan dat afhankelijk van de situatie en bepaalde criteria, de betrokkenen personen wel of niet ingelicht hoeven te worden. Omdat wij veel waarde hechten aan de privacy en veiligheid van inwoners, lichten wij bij Hollands Kroon de betrokkenen altijd in, of dit nu verplicht is of niet.

Veilige e-mail
Hollands Kroon gebruikt speciale applicaties voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Hollands Kroon maakt voortdurend keuzes over de inrichting en uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij hoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld.

De applicatie versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, burgerservice nummers (BSN) of andere informatie die Hollands Kroon veilig wil versturen. Dit bericht is gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek digitaal indienen. U dient hierbij gebruik te maken van DigiD of eHerkenning. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Via deze link kunt u een verzoek indienen: Verzoek rechten betrokkene AVG.

Bij Hollands Kroon heeft u zelf de regie:

U bepaalt welke gegevens u met ons deelt en wat wij over u vastleggen in onze systemen. Er zijn hierop een aantal uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als uw veiligheid in het geding is.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Wij reageren op uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek reageren wij in ieder geval binnen 4 weken. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u te identificeren.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over privacy en uw privacy rechten kijk dan op de websites van het College bescherming persoonsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom zijn wij een digitale gemeente?
Om de zelfredzaamheid van onze medewerkers en inwoners te bevorderen, bieden wij zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan. Ook de Cloud maakt hiervan onderdeel uit. De Cloud speelt een grote rol bij het behalen van onze gemeentelijke doelstellingen. Mede hierdoor kunnen onze medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit maakt ons als organisatie zeer flexibel in onze dienstverlening.

Onze inwoners kunnen veel zelf regelen, maar wij snappen dat dit soms vragen kan opwekken. Via ons contactformulier kunt u uw vraag stellen, wij helpen u dan graag verder.

Cookies
Hollands Kroon gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Onze uitgangspunten nog eens toegelicht:

 • U voert zelf de regie over de gegevens die worden gedeeld.
 • Uw gegevens zijn beveiligd tegen diefstal, verlies of verkeerd gebruik.
 • Wij zijn transparant over de gegevens die worden verwerkt en doen dit in overleg met u.
 • Het verwerken van gegevens zal voortdurend gepaard gaan met zorgvuldigheid en discretie.
 • Wij houden ons aan de gestelde wetten en voeren deze ook uit.

Sophie Hollands Kroon applicatie (App)

Verwerking van gegevens via onze app: Analytics
Onze app houdt enkele gegevens bij van gebruikers. Dit gebeurt alleen bij expliciete toestemming van de gebruiker waarbij het niet om persoonsgegevens gaat. Deze gegevens worden gebruikt om de app te verbeteren.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Duur van de chats.
 • Aantal keer dat een sessie gestart wordt.
 • Aantal vragen dat gesteld wordt.
 • Hoe vaak een marker gescand wordt.
 • Aantal keer dat de uitleg wordt afgespeeld.
 • Aantal keer dat er op een link wordt geklikt.

Play Store / App Store
De Play Store en App Store verzamelen ook data. Dit is generieke data zoals het aantal downloads en het land van herkomst. Gemeente Hollands Kroon ziet er op toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Noodzakelijke toegangsprivileges voor onze app
Onze app vereist toegangsrechten voor de hieronder vermelde toepassingen en functies van uw apparaat:

 • Camera.
 • Microfoon.

Vragen?
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u aanvullende vragen heeft over deze privacyverklaring en/of andere dienstverlening. U kunt via het contactformulier uw vraag stellen, wij helpen u dan graag verder.

Wijziging privacyverklaring  
Deze privacyverklaring kan door Hollands Kroon gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Hollands Kroon gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.